گاهي ميانِ اين همه آدم…

گاهي ميانِ اين همه آدم…

گاهي ميانِ اين همه آدم فقط يك نفر حالت را مي فهمد
حال آن يك نفر هم نباشد!
تو ميماني
و يك حجمِ تمام نشدني
از نفهميدن را…

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat