سکوتم را به حساب نفهمیدن نگذار…

سکوتم را به حساب نفهمیدن نگذار…

سکوتم را به حساب نفهمیدن نگذار
من اگر ساکتم
فقط دیگر رمق و حوصله برایم نمانده
وگرنه حواسم هست
تمام تورا، وجب به وجبت را
رفتارت را، کارهایت را
همه را هم میشناسم هم میدانم
منتظرم ببینم تا کی قرار است
مرا، بودنم را، دیدنم را، حضورم را
به روی خودت نیاوری

#سیما_امیرخانی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat