رفتن…

رفتن…

اُفتادن با نُمره ی ۲ ،
بِهتر از اُفتادن با نُمره ۹ ِ …
مرگ مَغزی بهتَر از قطع نخاعس …
سقوط بِهتر از آویزون موندَنه …
تموم شُدن بِهتر از مُعلّق بودنه …
خواب موندَن بهتر از تو تِرافیک موندَنه …
نبودَن بِهتر از
بودَن و نادیده گِرفته شُدنه …
گریه کَردن بِهتر از نیشخَند زدنه …
راست گفتنِ تَنفُر بِهتر از
دروغ گُفتنِ عَلاقَس …
تنها بودن بِهتر از با چَندتا بودَنه …
“انگاری رفتنِ مَنَم بِهتر از موندَنِ مَنه”

#شاهین_پورعلی_اکبر

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat