يعني تو هم باران را ميبيني و انقدر بيخيالي؟

يعني تو هم باران را ميبيني و انقدر بيخيالي؟

يعني تو هم باران را ميبيني و انقدر بيخيالي؟
دلت مي آيد كنارم نباشي؟
اين باران
اين آهنگ
اين ترافيك
اين من
همه و همه تو را ميخواهد…
#علي_قاضي_نظام

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat