و چشمانت راز آتش است…

و چشمانت راز آتش است…

.
و چشمانت راز آتش است،
و عشقت پیروزی آدمی ست،
و آغوشت،
اندك جائی برای زیستن
اندك جائی برای مردن…

#احمد_شاملو

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat