دیروز شالت را دیدم

دیروز شالت را دیدم

دیروز شالت را دیدم
گوشه ای دنج یافته بود
پنهان کرده بود خودش را
یادم آمد
روزی که گفتم

“چه شال قشنگی”
به گردنم انداختی

“مال تو”

چقدر مهربان بودی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat