بعضى ها را…

بعضى ها را…

بعضى ها را،
فقط ميشود آرزو كرد….
داشـتـنـشـان،
محال ترين اتفاقِ ممكن است…!

#علی_قاضی_نظام

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat