دوست دارم عشقم…

دوست دارم عشقم…

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام :
دوست دارم عشقم

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat