می خندی و زمین بهشت می شود

می خندی و زمین بهشت می شود

می خندی و زمین بهشت می شود

باید بوسید

دست طرّاح خندهایت را

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat