آنقدر دلم هوایت را میکند

آنقدر دلم هوایت را میکند

گاهی…

آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat