غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat