جملات احساسی

می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم …

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم … نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم … می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم … می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

Page 1 of 66: 1 2 3 ... 66
InstagramTelegrammaghalat