ملات عاشقانه

گاهى فكر ميكنم…

گاهى فكر ميكنم كه اگر زمين بلرزد… كه اگر يك تارِ مو از سرِ يكى از عزيزانم كم شود… چه بر سرم خواهد آمد؟ تصور ميكنم دنياى بدونِ آنها را و شايد ساعتها براى همين تصور هم گريه ميكنم! كنارم هستند اما “ترسِ از دست دادنشان” لذتِ دوست داشتنشان را...

Page 1 of 25: 1 2 3 ... 25
InstagramTelegrammaghalat