پیامک دلتنگی برای همسر

جهانـــــــ جدیدم را دوســـــــت دارم

جهانـــــــ جدیدم را دوســـــــت دارم مـــــــن…زمـــــــین…تــــــو کجای قانــــــون طبیعـــــــت سخنی از ” مرکزیتــــــــــــــ” نداشتن چشمانت به میان آمده …! من و زمین هر دو گرد تو می گردیم منظومه شمســــــی بهانه اســـــــت….!

Page 1 of 67: 1 2 3 ... 67
InstagramTelegrammaghalat