وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند !

وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند !

این شعرها را باید گذاشت در کوزه و آب شان را خورد

وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند !

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat