جملات عاشقانه برای همسر

رفتن…

اُفتادن با نُمره ی ۲ ، بِهتر از اُفتادن با نُمره ۹ ِ … مرگ مَغزی بهتَر از قطع نخاعس … سقوط بِهتر از آویزون موندَنه … تموم شُدن بِهتر از مُعلّق بودنه … خواب موندَن بهتر از تو تِرافیک موندَنه … نبودَن بِهتر از بودَن و نادیده گِرفته شُدنه...

Page 1 of 132: 1 2 3 ... 132
InstagramTelegrammaghalat