نور عشق و محبت تو

نور عشق و محبت تو

هیچ نوری باندازه عشق و محبتی که تو بهم نشان میدی،

مسیر زندگیم را نورانی نکرده.

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat