دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !
حسی است ؛
که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود …

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat