نمی دانم چه می بینم در آن ماه دل انگیزت

نمی دانم چه می بینم در آن ماه دل انگیزت

نمی دانم چه می بینم در آن ماه دل انگیزت

که در آیینه ی دل صورت دیگر نمی بینم

ماه بدر آسمان بر چهره ات حسرت خورد

تا که بردی رونق مهتاب او را در زمین

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat