دوست داشتن یک صداقت بی انتهاست

دوست داشتن یک صداقت بی انتهاست

عشق فریب بزرگی است

اما دوست داشتن یک صداقت بی انتهاست …

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat