تا تو هستى زندگى باید کرد . . .

تا تو هستى زندگى باید کرد . . .

تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !
تا تو هستى زندگى باید کرد . . .

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat