خوابــــهایم بوی تن تـــو را می دهـــد

خوابــــهایم بوی تن تـــو را می دهـــد

خوابــــهایم بوی تن تـــو را می دهـــد
نکنـــد آن دور تــر هــا نیمــه شب ، در آغوشم می گیـــری !

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat