گونه هایم گل می دهد . . .

گونه هایم گل می دهد . . .

چه اعجازیست

بهار لب هایت

با هر بوسه که میکاری

گونه هایم گل می دهد . . .

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat